Hội thảo quốc tế thường niên về khoa học xã hội

Hội thảo quốc tế thường niên về khoa học xã hội (AISSC) là diễn đàn khoa học quốc tế trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội, được tổ chức hằng năm bởi Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương, của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư. Trong đó, phát triển bền vững vùng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững vùng trong bối cảnh phát triển mới, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (ISSCR) phối hợp với Trường Kinh doanh EM Normandie (Cộng hòa Pháp) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2024 với chủ đề: Quản trị địa phương, chuyển đổi số và phát triển bền vững vùng tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Đây là hội thảo quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và nhà quản lý thảo luận và tìm kiếm những giải pháp, những đề xuất thiết thực về mặt chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững vùng,và vùng Trung Bộ nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

 

 

 

 

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (Institute of Social Sciences of the Central Region - ISSCR) là cơ quan trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội và vùng Trung bộ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững; tổ chức tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về khoa học xã hội.

 

 

   

Submit Your Manuscripts


Replace existing files with uploaded files?
Yes
No

   
© VCM