THƯ MỜI VIẾT BÀI

 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

“QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG”

 

Kính gửi:  …...……………………………....…………………….…………………….…………

 

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (ISSCR) phối hợp với Trường Kinh doanh EM Normandie (Cộng hòa Pháp) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2024 với chủ đề: “Quản trị địa phương, chuyển đổi số và phát triển bền vững vùng” tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Đây là hội thảo quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và nhà quản lý thảo luận và tìm kiếm những giải pháp, những đề xuất thiết thực về mặt chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững vùng.

 

1 Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: Ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2024.

- Địa điểm: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2 Nội dung của hội thảo

 

2.1. Phiên thứ 1 (Ngày 11/7/2024): Chủ đề “Quản trị địa phương, chuyển đổi số và phát triển bền vững vùng”

- Quản trị địa phương, chuyển đổi số và những vấn đề đặt ra.

- Quản trị địa phương, chuyển đổi số và giảm nghèo.

- Quản trị địa phương, kinh tế tuần hoàn và sự bền vững.

- Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

- Quản trị địa phương, tính dễ bị tổn thương và năng lực phục hồi.

- Quản trị địa phương, năng lực lãnh đạo và phát triển bền vững.

 

2.2. Phiên thứ 2 (Ngày 12/7/2024): Chủ đề “Phát triển kinh tế hàng hải miền Trung: Thách thức và triển vọng.”

- Một số vấn đề lý luận chung về phát triển kinh tế biển, kinh tế hàng hải.

- Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế hàng hải.

- Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế hàng hải.

- Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hàng hải miền Trung trong thời gian qua.

- Cơ hội, thách thức, tiềm năng và triển vọng trong phát triển kinh tế hàng hải miền Trung trong bối cảnh mới.

- Phát triển kinh tế hàng hải miền Trung trên một số lĩnh vực: vận tải biển, logistic, thủy sản, du lịch biển, cảng biển, ...

3 Thể lệ bài viết

- Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có dung lượng từ 6.000 từ trở lên, được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt, cách dòng 6pt, lề trái 3cm, lề trên - lề dưới - lề phải: 2cm.

- Các thông tin đính kèm: Tiêu đề, Họ và tên tác giả, học hàm / học vị, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email.

- Trích dẫn Tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn: APA (American Psychological Association - Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ)

 

- Bố cục bài viết cần đảm bảo các phần:

Tóm tắt (khoảng 250 từ), từ khóa.

  1. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề;
  2. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu;
  3. Kết quả và thảo luận;
  4. Kết luận (và hàm ý chính sách);
  5. Tài liệu tham khảo.
*Lưu ý: Đối với tham luận được viết bằng tiếng Việt, tác giả cần dịch tiêu đề, tóm tắt và từ khóa sang tiếng Anh.
4 Thời hạn và địa chỉ nhận bài

- Hạn cuối nhận bài viết hoàn chỉnh: 10/5/2024

- Tham luận tiếng Việt gửi qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tham luận tiếng Anh gửi qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 Công bố

Các bài viết được chọn sẽ được đăng trên sách xuất bản có chỉ số ISBN hoặc Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung.

 

Thông tin chi tiết của Hội thảo được đăng tải tại website: http://aissc.org.vn

 

hoặc liên hệ:

Bà Võ Thị Bích Trâm, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, SĐT: 0774.552.405
   

Submit Your Manuscripts


Replace existing files with uploaded files?
Yes
No

   
© VCM