HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Việt Nam

PGS. TS. Hồ Việt Hạnh, Phó Chủ tịch

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Việt Nam

GS. Amandine Laré

Trưởng Khoa Kinh tế, Lãnh thổ & Phát triển Bền vững, Đại học Normandie

TS. Nguyễn Đình Chúc, Ủy viên

Viện Phát triển bền vững Vùng, Việt Nam

GS. TS. Furuta Motoo

Đại học Việt - Nhật, Việt Nam

GS. TS. Lê Thế Giới

Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Việt Nam

TS. Hoàng Hồng Hiệp, Ủy viên

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Việt Nam

GS.TS. Leem Hoon Kyung

Đại học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc

PGS.TS. Goujon, M. Michael

Đại học Clermont Auvergne, CH Pháp

PGS.TS. Lê Phước Minh

Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông

PGS. TS. Lê Thanh Sang, Ủy viên

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Việt Nam

GS. TS. Nam Sang-Woo

Trường Chính sách và Quản lý công KDI, Hàn Quốc

GS. Sébastien Bourdin

Phó Chủ nhiệm Khoa, Giáo sư Địa lý Kinh tế, Đại học Normandie

GS. TS. Sreeram Sundar Chaulia

Đại học O. P. Jindal Global

GS. TS. Vũ Băng Tâm

Đại học Hawaiʻi tại Hilo, Hoa Kỳ

PGS. TS. Trần Đình Thiên

Viện Kinh tế Việt Nam, Việt Nam

TS. Phan Thị Sông Thương, Ủy viên

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Thụy, ủy viên

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Việt Nam

GS. TS. Võ Khánh Vinh

Học viện Khoa học xã hội, Việt Nam

GS. TS. Won Hee Lee

Đại học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc

   
© VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG TRUNG BỘ (ISSCR)